Ubytovací řád

1.  Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je na apartmánu ubytován.

2.  Host může užívat apartmán po dobu, kterou má řádně předem smluvenou a uhrazenou.

3.  Ubytovací zařízení může ubytovat pouze občana, kterého řádně přihlásí, a to po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti.

4.  Na základě rezervace apartmánu je hostu rezervováno ubytování od 14:00 a nejdéle do 22.00 hod. dohodnutého dne. Po 22.00 hod. musí být hodina ubytování výslovně předem dohodnuta.

5.  V den skončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hod.

6.  Úhradu za ubytování a poplatky s tím spojené je host povinen zaplatit předem nebo v den příjezdu na apartmán dle platného ceníku na recepci, popř. baru restaurace.

7.   Ve všech prostorách apartmánu je přísný zákaz kouření,  rozdělávání ohně, zapalování svíček.

8.  Ubytovaný host je povinen užívat prostory vyhrazené pro ubytování, bez souhlasu ubytovatele nesmí zde přemisťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace či rozvodů ubytovacího zařízení.

9.   V apartmánu může ubytovaný používat pouze elektrické spotřebiče pro osobní hygienu (holicí strojek, vysoušeč vlasů), osobní počítač. Za škody způsobené vnesenými elektrospotřebiči odpovídá ubytovaný v plné výši. Provozovatel nenese za tyto spotřebiče a škody jimi způsobenou žádnou odpovědnost.

10. Vzniklé škody v apartmánu během pobytu je nutné neprodleně hlásit na recepci, popř. v baru restaurace. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá host a je povinen tyto škody nahradit v plné výši (ceník inventáře je k nahlédnutí v recepci).

11. Ubytovaný je povinen při odchodu vypnout veškeré vlastní elektrospotřebiče, zavřít všechna okna, zhasnout  světla a zamknout dveře apartmánu. Klíč si ubytovaný ponechá po celou dobu pobytu. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče na recepci, popř. baru restaurace. V případě ztráty klíčů host uhradí náklady s jejich celkovou výměnou.

12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10ti let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení.

13. Psi a jiná zvířata nejsou na apartmánu dovolena.

14. V apartmánu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.

15. V době od 22:00 do 07:00 hod. je host povinen dodržovat NOČNÍ KLID!!! a chovat se tak, aby nerušil klid ostatních! V případě, že i přes upozornění porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje tento „Ubytovací řád", může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby o ubytování ukončit pobyt hosta s okamžitou platností, bez finanční náhrady.

16. Motorová vozidla po předchozí domluvě s pronajímatelem smí být zaparkována jen na určených místech. Tato parkovací plocha je zdarma a nehlídaná. Pronajímatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle.

17. Vyšší finanční obnosy, šperky a další ceniny je vhodné uložit do trezoru na apartmánu.

18. Všichni hosté apartmánu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení, je pronajímatel apartmánů oprávněn ubytování ukončit ihned a bez náhrady.                                                      

Tento ubytovací řád je platný od 1. 9. 2014.